-A A +A

Proje İş Planları

İLGİLİ MODÜL

İŞ PAKETLERİ

FAALİYETLER

REVİZYON

1

İP14: Farkındalık ve bilgilendirme etkinlikleri

 

1.      

Akademik birimler bazında teşvik ve destek programlarıyla ilgili tanıtıcı-bilgilendirici seminerler, çalıştaylar, Proje pazarı/tanışma toplantıları düzenlenmesi

2.      

Ulusal Destek programlarına proje hazırlanmasına yönelik proje yazma, yürütme ve raporlama desteği ve eğitimlerin verilmesi

3.      

H2020 tanıtım, Çağrı Bilgilendirme Etkinliklerinin Düzenlenmesi

4.      

Horizon2020 Excellent Science altında yer alan ERC programına katılımın artırılması için seçilmiş araştırmacılara bireysel destekler verilmesi

5.      

Yıllık Üniversite Araştırma performans raporunun Yayınlanması

6.      

Akademik birimler bazında BTO tanıtım faaliyetleri

7.      

Üniversitemize Yeni Gelen Akademisyenlere Birebir Tanıtım Faaliyetleri Düzenlenmesi

8.      

BTO’nun hizmetlerine ilişkin memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşlarla paylaşılması

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

ODTÜ 2013 Ar-ge Faaliyet Raporu yayınlandı. 2014 raporu Mart 2015’de yayınlanacak

5.

  Akademisyen özelinde tanıtıcı, bilgilendirici ziyaretler yapılmaktadır

6.

 

7.

8.

Birim bazında değerlendirilmesi yerine etkinlik bazında değerlendirmelere başlanmış olup devam etmektedir.

2

Başlatılarak Yaygınlaştırılması

İP8: Proje destek ofislerinin hizmetlerinin geliştirilmesi (ulusal projeler, gölge panel sistemi, proje melekleri vb.)

 

 

9.      

Horizon 2020 çağrıları için eğitimler alınması (öncelikli alanlarda, seçilmiş araştırmacılara)

10.  

Üniversite-sanayi işbirliği içeren projelerin hazırlanmasına destek verilmesi (TPO ve BTO tarafından)

11.  

Brüksel’de kurulacak irtibat ofisi aracılığıyla Horizon2020 için lobi faaliyetleri yürütülmesi

12.  

Gölge Panel Sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  

Proje Melekleri Sistemi

9.

 

 

10.

 

 

11.

Lobi faaliyetleri için danışmanlık hizmeti alınmaktadır

12.

Akademisyenlerden gelen geri dönüşler neticesinde talep olmadığı görülmüş, bunun yerine yurt dışı özel danışmanlık şirketleri aracılığıyla hizmet verilmesine karar verilmiştir.

13.

3

İP1: Araştırma Etki Analizi yöntemi ve anketi geliştirilmesi

İP2: Bilgi transferi ile ilgili performans ölçüm çerçevesinin geliştirilmesi

İP3: Akademik birimler için “Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bilgi Transfer Planı” hazırlama yönergeleri geliştirilmesi, pilot projelerin gerçekleştirilmesi

İP4: Üniversite içindeki “bilgi varlıklarının” tanımlanması

İP7: Tekno-tez esaslarının oluşturulması ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Hızlandırma Programı

İP10: Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetlerinin Teknokent firmaları ile sınırlı kalmayıp, Teknokent dışındaki firmaları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması

a.      

İP10.1 ODTÜ Teknokent Dışı Firmalarla İşbirliği Modellerinin Geliştirilmesi

b.      

İP10.2 OSB'lerde işbirliği-irtibat ofisleri kurulması

İP11: Araştırmacı-Firma eşleştirme faaliyetleri (yaratıcı yöntemler geliştirilmesi)

İP12:Teknoloji hızlandırıcısı kapsamında teknoloji yol haritalarının oluşturulması

14.  

Araştırma etki analizinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan anketin uygulanması

 

 

15.    

Kurumsal Bilgi Varlıkları Veri Tabanının Oluşturulması

16.  

Sözleşme Yönetimi Desteği Verilmesi

17.  

Öğretim üyelerinin İlgi/ çalışma alanlarının belirlenmesi ve veri tabanı oluşturulması

18.  

TeknoTez programı kullanılarak üniversite-sanayi işbirliği içeren projeler hazırlanması

19.  

Geliştirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Hızlandırma Programının daha fazla firmaya uygulanması

20.  

 Odaklı üniversite-sanayi işbirliği modeli geliştirilmesi (öncelikli alanlardan sağlık ve güvenlik sektörlerinde işbirliği modeli geliştirilmesi)

21.  

ASO ile geliştirilecek proje kapsamında üniversite ile OSB arasında işbirliği yapılabilmesi için bir altyapı oluşturulması,  etkin bir iletişim ağı yaratılması, Ar-Ge çalışmalarını ticari hale dönüştürmek amacıyla ürün üretilmesine ya da prototip geliştirilmesine olanak sağlayacak bir ortam için fizibilite çalışmasının yapılması

22.  

ASO ile geliştirilecek Süper Küme projesi kapsamında firmaların, gerek dikey çerçevede birbirleriyle gerekse de bilgi ve teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği, başta bilişim teknolojileri olmak üzere kolaylaştırıcı teknolojilere erişim vb. yatay alanlarda diğer firma, üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliklerinin arttırılması ve bu yolla verimlilik ve inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi

23.  

OSB'ler, Sanayi Odaları vb. ile işbirliği oluşturulması

24.  

Sanayiye üniversite tanıtım programlarının düzenlenmesi

25.  

Üniversite’nin Sanayiye Verdiği Hizmetlerin Envanterinin Oluşturulması

26.  

Laboratuvar, Test Hizmet Envanterinin Çıkartılması ve sanayi ile Paylaşılması

27.  

Ulusal ve Uluslararası Araştırma Merkezleri ile işbirliklerinin geliştirilmesi

28.  

MİGEP programı ile araştırma merkezlerinin üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması

29.  

En iyi uygulama örneklerinin tespit edilerek üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi

30.  

Teknolojik ve endüstriyel yönelimlerin analizi

31.  

Teknoloji ve inovasyon kapasitesinin ölçülmesi ile teknoloji yatırım talebinin belirlenmesi

32.  

Sanayicilere dönük eğitim programlarının oluşturulması

14.

H2020 konusunda alınan danışmanlık kapsamında uluslararası projeler için özel bir yöntem geliştirilecektir.

15.

 

16.

17.

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

21.

ASO ile yapılan 2 etkinlik neticesinde firmalardan yeterli talep gelmediği tespit edilmiş olup, ASO yerine Sanayi Direktörlüğü aracılığıyla projeler geliştirilmektedir.

 

 

 

22.

Süper Küme projesi desteklenmeye hak kazanmadığı için bu faaliyet çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

24.

 

25.

 

 

 

26.

 

 

27.

 

 

28.

 

 

29.

 

 

30.

 

31.

Gözden Geçiriliyor

 

 

32.

4

İP5: FSMH ile ilgili üniversite içindeki süreçlerin tanımlanması, yönergelerin oluşturulması

İP6: Mevcut patent başvuru sürecinin yeniden tasarlanması (üniversite ve Teknokent içinde) ve ticarileştirme için stratejiler geliştirilmesi

33.  

FMH Strateji Planının yeni uygulamaya girecek yasa ve yönetmeliklerle uyumlu olacak şekilde oluşturulması

34.  

ODTÜ Patent envanterinin Belirlenmesi 

35.  

Patent Değerlerinin Belirlenmesi ve TRL Kategorizasyonu

36.  

Ticarileştirme Stratejisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

37.  

Uluslararası pazarlara açılabilmek için ortaklıkların kurulması

33.

 

 

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

5

İP9: Girişimcilik Akademisi oluşturulması

İP13: İş hızlandırıcısı programının geliştirilmesi

 

38.  

Popüler girişimcilik kavramlarının eğitiminin verilmesi

39.  

Girişimcilik akademisinin kurulum strateji ve amaçlarının belirlenmesi

40.  

Programın hedef kitlesine yönelik bilgilendirmelerin yapılması

 

 

 

 

41.  

Uluslararası potansiyeli olan firmaların programa kabul edilmesi

 

42.  

Programın belirlenen takvime uygun şekilde düzenlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.  

Firmaların uluslararası müşterilere ulaşmasına destek olunması

44.  

Firmaların yabancı yatırım alma sürecine destek olunması

38.

 

39.

 

40.

Nisan – Mayıs 2014 döneminde 8 hafta süre ile İş Hızlandırma Programının hedef kitlesine yönelik bilgilendirmeler yapılmıştr.

41.

18 Firma İş Hızlandırma Programına kabul edilmiştir.

42.

30 Haziran -14 Ağustos 2014 tarihleri arasında İş hızlandırma programı kapsamında eğitimler verilmiştir. 18 Ağustos -29 Ağustos tarihleri arasında ABD’ye gitmeye hak kazanmış olan şirketlere ABD Pazarına Yönelik Pazarlama Eğitimi verilmiş, 15 Ağustos 2014 Cuma günü Demo Day etkinliği tertip edilmiştir. Seçilmiş olan firmalar 1 Eylül -26 Eylül. 2014 Tarihleri arasında ABD de iş geliştirme temaslarında bulunmuşlardır.

43.

 

44.