-A A +A

Proje Yönetim ve Destek Ofisleri Yapılanması

Üniversitemiz 1513 projesi kapsamındaki TT yapılanması faaliyetleri, Araştırmalardan ve Teknokent’ten sorumlu Rektör Yardımcısı, Araştırmalardan Sorumlu Rektör Danışmanı ve Teknokent Genel Müdürü’nden (1513 proje yöneticisi) oluşan bir İcra Kurulu tarafından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. 1513 projesi için altıncı ay ara raporu hazırlanmakta ve İcra Kurulu’na sunulmaktadır. İcra Kurulu, yıl için öngörülen Performans Gösterge hedefleriyle gerçekleşen değerleri karşılaştırarak yaptığı analiz sonucu ilerleme ve iyileştirme ihtiyacı olan noktaları tespit etmektedir. Ardından, buna yönelik strateji ve politikaları belirleyerek üniversite TT yapılarını, ilgili iyileştirmeleri sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmekle görevlendirmektedir. 1513 yıllık faaliyet raporu hakkındaki TÜBİTAK izleyici heyet raporu görüşleri ışığında da benzer bir değerlendirme ve iyileştirme süreci gerçekleştirilmektedir. İcra Kurulu, rapor değerlendirmeleri dışında da düzenli olarak bir araya gelmektedir ve gerçekleştirilen TT faaliyetlerinin takibi ve değerlendirmesini yapmaktadır. 2015 yılı başında atanan yeni 1513 proje yürütücüsü, projenin öngörülen hedeflerine ulaşılması amacıyla üniversitemiz TT yapılanması ihtiyacı kapsamında İcra Kurulu onayına sunulmak üzere ilgili strateji ve politikaları belirleyecektir (Şekil-1).

Şekil-1: Proje Yönetim Yapısı

ODTÜ 1513 Programı destek ofisleri hakkında kısa bilgiler aşağıda; TT yapılanması içerisinde ofislerin birbiriyle nasıl çalıştığı Şekil 2’de sunulmaktadır.

Proje Destek Ofisi (PDO), ulusal ve uluslararası akademik destek programları hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca araştırmacılara,  proje geliştirme, yürütme ve denetim aşamalarında; öneri hazırlığı sırasında kurumsal ve finansal bilgilerin sağlanması ve destekleyici belgelerin temini, başvuru formlarının ve sözleşmelerin teknik kontrolü, bilgilerin araştırma projeleri veritabanına aktarılarak istatistiklerinin tutulması ve resmi belgelerin yönetici imzasına sunularak sonrasında araştırmacıya bildirilmesi desteklerini vermektedir. PDO Ulusal Projeler Biriminde özellikle TÜBİTAK ve SanTez projeleri ile ilgili destek verilirken; Uluslararası Projeler Birimi, AB Çerçeve Programı destekleri ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir.

Teknokent Proje Ofisi (TPO), araştırmacılara,  büyük ölçekli ve çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilme, yürütme ve denetim süreçlerinde PDO ile koordinasyon halinde çalışarak projenin performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmesi için eldeki kaynakların (özellikle bütçe ve personel) en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve proje aktivitelerini kontrol etmek amaçlı destekler sağlamaktadır. Bu destekler, başvuru süreci için ortaklık çağrılarının paylaşılması, proje bütçesinin hazırlanması, projenin yönetim yapısının oluşturulması;  yürütme süreci için, konsorsiyum ve hibe anlaşmalarının kontrolü, proje harcama kayıtlarının ve belgelerinin AB, TC ve ODTÜ mevzuatlarına göre tutulması ve saklanması, personel zaman çizelgelerinin  düzenlenmesi, periyodik raporlamaların mali kısımlarının hazırlanması;  denetim süreci için, “pre-audit” ve proje denetlendiğinde gerekli tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması ve yetkililere sunulması şeklindedir.

Bilgi Transfer Ofisi (BTO), üniversitenin sanayi ile işbirliği ve bilgi varlıkları korunumu ve değerlendirilmesi faaliyetlerini TİGED, Sanayi Direktörlüğü ve TTO ile işbirliği içerisinde koordine etmektedir. Bu kapsamda BTO’nun sağladığı destekler; FSMH korunumu ve ticarileştirme süreç başlatımı için üniversitenin bilgi varlıklarının tespiti, üniversite-sanayi işbirliği olanakları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik etkinliklerin organizasyonu, araştırmacı-sanayi/kamu eşleştirmeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirme ve yürütme destekleri, üniversite-sanayi işbirliği sözleşmeleri hukuki destekleri, girişimcilik olanakları hakkında bilgilendirme ve üniversitenin bilgi transfer ve üniversite-sanayi işbirliği program ve inisiyatifleriyle ilgili çalışmalar yürütmek şeklindedir.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademik buluşların ticarileşmesine yönelik destekleri  BTO ile koordinasyon içinde sağlamaktadır. TTO’nun sağladığı temel hizmetler, ODTÜ öğretim üyelerinin ve firmaların patente konu olabilecek buluşlarının ticarileşme potansiyelinin değerlendirilmesi, patentlenebilme ve ticarileşme potansiyeli olan buluşların patent alma sürecinde finansal ve hukuki danışmanlık desteklerinin verilmesi, desteklenmesine karar verilen buluşların ticarileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması hizmetlerini sağlamaktır. Bu destekler; portföye dahil edilen buluşa uygun koruma şeklinin tespiti ve yurtiçi/yurt dışı patent başvurularının yapılması, finansal konular (patent başvuruları ve tüm işlemler ile ilgili resmi ve vekil ücretlerinin ödenmesi), süreç takibi ve buluş sahibi ile iletişimin sağlanması,  patentleme ve ticarileşme sürecinde hukuki destek sağlanması, ticarileşme ile ilgili çalışmaların desteklenmesi ve/veya yürütülmesi (buluşla ilgilenen firmaların tespiti ve görüşülmesi, buluşun pazarlanmasında aracılık ve danışmanlık), talep eden öğretim üyeleri için spin-off firma kurma desteği verilmesi (firma ve kuluçka merkezi başvuru desteği) şeklindedir.

Teknoloji İşbirliği Geliştirme Direktörlüğü (TİGED), bölgemizde yer alan ve ileri teknolojik faaliyetler gerçekleştiren firmaların teknoloji kapasitelerini artırmak, ar-ge çalışmalarını destekleyerek rekabetçi olabilmelerini sağlamak, inovasyon ağırlıklı çalışmaların yapılabilmesi için destek olmak ve bu çalışmalara bağlı olarak ulusal ve uluslararası alanda başarı firmalar oluşmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu amacın gerçekleştirilebilmesi için potansiyel firmalarla yapılan görüşmeler, bu firmaların işbirliği yapabileceği kurum ve kuruluşlarla bir araya gelebilmesi için uygun ortamların hazırlanması, ar-ge projelerinin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan finansal teşviklere ulaşılmasının sağlanması, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlar hakkında bilgilendirilmesi, başvuru süreçlerine destek olunması, uluslararası firmalarla görüştürülmesi için çeşitli uluslararası heyetlerin bölgeye davet edilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi, etkinliklere ve fuarlara katılım ve organize edilmesi gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Sanayi Direktörlüğü, 2006 yılında OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve ODTÜ işbirliğiyle faaliyete geçmiştir. ODTÜ ve OSTİM işbirliğine giderek Ankara’nın sanayi bölgesinde yer alan ilk Teknoloji Geliştirme Bölgesi konumundadır. Ar-Ge’ye dayalı üretim yapan veya yapmak isteyen firmalara çağdaş altyapı ve üst yapı olanaklarıyla ürün geliştirme, yeni teknolojileri yakından takip edebilme ve desteklerden yararlanma gibi imkanlar sağlamaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak, üniversitedeki bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak ve girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek direktörlüğün hedefleri arasındadır.

Girişimcilik Direktörlüğü, girişimciliğin desteklenmesi amacıyla pek çok farklı program ve faaliyet yürütmektedir. 2005 yılından bu yana düzenlenmeye devam edilen Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoloji tabanlı girişimcilik programı Yeni Fikirler Yeni İşler, ülkemizdeki gençleri teknoloji tabanlı girişimcilik ve Ar-Ge konusunda özendirmeyi amaçlamaktadır. 2008 yılında faaliyete geçen Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi konusunda faaliyet gösteren ilk ve tek ön kuluçka merkezi olarak oyun ve animasyon konularındaki yaratıcı fikirlere ticari değer kazandırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Global Game Jam gibi küresel etkinlikleri ülkemizde düzenlemektedir. 2013 yılında ilk kez düzenlenen TeknoJumpp hızlandırma programıyla 5 yaşını geçmemiş teknoloji tabanlı şirketlerinin uluslararası ölçüde bir başarı elde edebilmeleri için bilgi, network ve deneyim konusunda eğitimler ve uygulama imkanı sağlamaktadır. An itibariyle 14 yeniliğe açık ve teknoloji tabanlı şirketin yer aldığı Kuluçka Merkezi, teknoloji tabanlı yeni işletmelerin desteklenmesine yönelik olarak 2012 yılında kurulmuştur ve merkezde yer alan şirketlere fiziksel alan sağlamanın yanı sıra, eğitim, seminer ve çeşitli etkinlikler de düzenleyerek şirketlerin rekabet edebilme kapasitelerini arttırmaktadır. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek amacıyla üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan şirketler başta olmak üzere tüm şirketlere ve genç girişimcilere yönelik olarak çeşitli eğitim, çalıştay ve seminerler düzenlenmektedir. Üniversitemizin girişimcilik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri tanıtmak ve küresel girişimcilik ekosistemini takip etmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında eğitim, çalıştay, seminer ve benzeri toplantılar gibi farklı etkinliklerde üniversitemizi temsil etmektedir.

Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİMER), ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri için girişimcilik eğitimleri ve sertifika programları sağlayarak çeşitli girişimcilik etkinlikleri düzenlemektedir.

Şekil-2: Proje Destek Ofisleri Yapılanması